Copyright U13Studio 2016

ул. Др Мелгарда бб 18430 Куршумлија Централа: 027/381-222 и 027/381-335 Факс: 027/381-595 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА wpf5a7638a_1a.png
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
sertifikat akreditacija.png КАДРОВСКИ ПЛАН

Република Србија


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА


Број: 112-01-00550/2013-01


 Датум: 11.04.2013. године


       Немањина 22-26


            Б е о г р а д


ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА


- директору -На основу члана 173а став 1. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12) и на предлог Комисије за кадрове здравствених установа (у даљем тексту: Комисија)


Министар здравља доноси,


Кадровски план за Дом здравља Куршумлија за 2013. годину


Укупан број запослених, на одређено и на неодређено време, у Дому здравља Куршумлија је 152, од чега 150 запослених радника обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).


Образложење


1. У складу са чланом 173а Закона о здравственој заштити министар доноси кадровски план за запослене у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа за територију Републике, кога чини укупан број запослених обухваћен појединачним кадровским плановима здравствених установа из Плана мреже. Кадровски план представља максимални број запослених у здравственим установама из Плана мреже, односно у свакој појединачној здравственој установи у одговарајућој буџетској години.


Кадровски план садржи податке о укупном броју запослених, односно запослених у здравственој установи, за чије се плате средства обезбеђују из организације обавезног здравственог осигурања, као и број запослених за чије се плате средства обезбеђују из других средстава у складу са законом. Кадровски план, као и његове измене и допуне, мора бити усклађен са финансијским средствима организације обавезног здравственог осигурања, односно здравствене установе, односно буџета оснивача, за буџетску годину за коју се доноси кадровски план, односно његове измене и допуне, о чему се доказ доставља Министарству.


Плате запослених у здравственим установама које се не обезбеђују из средстава Републичког фонда могу се финансирати само из планираних, односно реалних извора прихода здравствене установе (сопствених прихода), који се остварују ван уговора са Републичким фондом. Уколико здравствена установа не остварује довољан износ сопствених средстава, не постоји основ за закључивање, односно продужење уговора о раду за запослене чија се средства за зараде финансирају из сопствених средстава, односно здравствена установа је дужна да усклади рад са чланом 159. Закона о здравственој заштити.


2. У прилогу Кадровског плана достављамо табеларне приказе структуре запослених у Дому здравља Куршумлија који је предвиђен Кадровским планом, постојећег, као и нормираног кадра по службама у стоматолошкој здравственој заштити који треба да обавља послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.


3. У складу са подацима које је Министарству здравља доставио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Републички фонд за здравствено осигурање о кадровској обезбеђености у Вашој установи у обавези сте да приликом занављања здравствених сарадника и немедицинских радника који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања на основу уговора са Републичким фондом поднесете захтев Министарству здравља - Комисији за кадрове здравствених установа, с обзиром да је број радника наведених кадровских профила изнад норматива прописаних Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.